Looqify
Looqify

Algemene Voorwaarden van Looqify BV (2020)

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

- Looqify: Looqify bv

-Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Looqify een Overeenkomst heeft gesloten.

-Dienst(en): alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Daaronder vallen toegang tot de Looqify applicatie, de Shoots en alle daarbij door Looqify voortgebrachte materialen (visuele content).

-Looqify applicatie: de online (SaaS) omgeving waarbinnen Opdrachtgever visuele content kan organiseren.

-Shoot(s): de opdracht(en) die Opdrachtgever Looqify verstrekt om op locatie visuele content te produceren.

-Visuele content: digitale beelden (foto’s, video en afgeleide varianten)

-UGC (User Generated Content): alle visuele content door klanten zelf geproduceerd.

Klanten: de klanten van Opdrachtgevers.

-Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

-Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Looqify op grond waarvan Looqify Dienst(en) aan Opdrachtgever levert.

-Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door Looqify van Diensten aan Opdrachtgever, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Looqify en Opdrachtgever, dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Looqify en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:

a. de offerte/ de overeenkomst/factuur;

b. de Algemene Voorwaarden.

2.5 Looqify wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.6 Looqify is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Looqify of op een andere wijze aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Als Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Looqify zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle aanvragen van de Opdrachtgever zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van Opdrachtgever door Looqify wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Looqify uitvoering geeft aan de aanvraag. Een aanvraag wordt schriftelijk middels een Overeenkomst/factuur bevestigd.

3.3 Looqify is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever), zonder dat hierdoor enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding jegens Looqify ontstaat. Looqify is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening

4.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent Looqify aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Looqify applicatie en de bijbehorende visuele content, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden te gebruiken.

4.2 De Looqify applicatie en visuele content wordt uitsluitend online, als een (SaaS)dienst, aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

4.3 Opdrachtgever kan met behulp van het Looqify applicatie zijn visuele content organiseren, Shoots indienen en visuele content (online) publiceren.

4.4 Het is Looqify toegestaan de in opdracht van opdrachtgever gemaakt visuele content te gebruiken ter promotie van Looqify (zie ook artikel 7)

4.4 Gedurende de duur van de Overeenkomst draagt Looqify er zorg voor dat Opdrachtgever via de Looqify applicatie toegang heeft tot de visuele content tenzij de visuele content op een andere wijze dan via de Looqify applicatie met de klant wordt gedeeld. Opdrachtgever kan de visuele content met behulp van het Looqify applicatie online publiceren. In het kader van voorgaande verleent Looqify aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de visuele content voor eigen gebruik en in overeenstemming met de Overeenkomst online te publiceren.

4.5 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Looqify gerechtigd (maar niet verplicht) om de visuele content te (laten) publiceren op de door haar aangewezen website(s) van Looqify en/of in zoekmachines en/of websites van andere partners. Deze partners worden op de website van Looqify bekendgemaakt.

4.6 Alvorens visuele content (Shoots en UGC) te publiceren spant Looqify zich er voor in dat klanten akkoord gaan met het gebruik van de gemaakte visuele content.

4.7 Gedurende werkdagen (ma. t/m vr.) (tussen 9:00 en 17:00) zal Looqify Opdrachtgever online en telefonisch ondersteunen bij het gebruik en het instellen van het Looqify applicatie. Looqify zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Opdrachtgever staat er voor in dat de medewerkers en ingeschakelde derden die Looqify om ondersteuning vragen voldoende gekwalificeerd zijn.

4.8 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Looqify applicatie en de Dienst voor zichzelf te gebruiken en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen en ook niet op een andere wijze (commercieel) exploiteren.

4.9 Looqify zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, in het bijzonder geldt dit gedurende de landelijke schoolvakantie periodes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van fotografen en afwezigheid van klanten waar de shoot plaatsvindt.

4.10 Looqify kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Looqify doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.

4.11 Looqify is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

4.12 Looqify is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.

4.13 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Looqify extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Opdrachtgever of eventuele derden in opdracht van Opdrachtgever, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Looqify gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Medewerking door Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal onder meer alle benodigde gegevens (NAW gegevens van klanten) en materialen (te importeren eigen visuele content) voor de levering van de Diensten op door Looqify bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties (tijdig) verstrekken. Looqify heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Looqify zal Opdrachtgever via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

5.2. Opdrachtgever heeft, voorafgaand aan het indienen van de Shoot zich er redelijkerwijs van vergewist dat de klant bereid is tot medewerking in de uitvoering van deze overeenkomst.

5.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Looqify overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen voortvloeiend uit het toevoegen van persoonlijke gegevens in of bij foto's. Opdrachtgever garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Opdrachtgever zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Looqify en haar Diensten zou kunnen aantasten. Opdrachtgever vrijwaart Looqify volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Looqify ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

5.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Looqify hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.5 Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Opdrachtgever deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Opdrachtgever Looqify direct op de hoogte te stellen zodat Looqify de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.

5.6 Als de Opdrachtgever verhuist of het factuuradres van de Opdrachtgever wijzigt, dan dient de Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk of per mail aan Looqify mee te delen alvorens dit in de Looqify applicatie te wijzigen.

Artikel 6 Vergoeding en betaling

6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en wordt jaarlijks vooraf gefactureerd.

6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.

6.3 Looqify is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.

6.4 Looqify is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.

6.5 Betaling dient te geschieden op de door Looqify op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Looqify leidend.

6.6 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

6.7 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.

6.8 Vanaf de datum van verzuim is Opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).

6.9 Looqify is gerechtigd de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te onderzoeken. Indien wenselijk dient Opdrachtgever, op eerste verzoek van Looqify, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Looqify. Looqify is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Looqify of bij de derde van wie Looqify het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Looqify aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken. Specifiek voor de Visuele Content verleent Looqify gedurende de overeenkomst en bij beëindigen van de overeenkomst het eeuwigdurende gebruikersrecht aan opdrachtgever om de Visuele Content te gebruiken en verveelvoudigen door Opdrachtgever in haar online en offline media uitingen (zoals website, folders e.d.). De Visuele Content kan ten alle tijden tijdens de overeenkomst en direct na beëindigen van de overeenkomst (periode in overleg met Opdrachtgever) worden gedownload. Looqify wordt algeheel en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens Looqify geldend kunnen maken.

7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Looqify ter beschikking stelt, blijven berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen deze materialen aan Looqify ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Looqify het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken). Ook na beëindiging van de overeenkomst is Looqify gerechtigd deze materialen te blijven gebruiken.

7.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen (geïmporteerde visuele content) geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Looqify ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Looqify volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Looqify eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Looqify of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

7.5 Alle door Looqify uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege, behalve de gebruiksrechten van alle Visuele Content zie Artikel 7.1.

Artikel 8 Privacy, Geheimhouding

8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt Looqify persoonsgegevens. Looqify draagt er zorg voor dat de verwerking voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

8.4 Opdrachtgever kan de Looqify applicatie gebruiken om bij zijn klanten visuele content te laten maken (Shoot(s)) of de klant in staat te stellen UGC te produceren of eigen foto's te uploaden. In dat kader zal Opdrachtgever persoonsgegevens (NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, IP adres en foto's waarop personen herkenbaar zijn) van zijn klanten in de Looqify applicatie invoeren. Met betrekking tot deze verwerking van de persoonsgegevens treedt Opdrachtgever op als ‘verantwoordelijke’ en Looqify als ‘verwerker’ in de zin van de AVG. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Looqify is een verwerkersovereenkomst. De gegevens worden maximaal 3 maanden bewaard en daarna verwijderd met uitzondering van foto's waarop personen herkenbaar zijn en met uitzondering van de persoonsgegevens die opdrachtgever toevoegt aan een geüploade foto.

8.5 Looqify zal de door Opdrachtgever in het Looqify applicatie ingevoerde persoonsgegevens (NAW, e-mail, telefoonnummer en IP adres) uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en niet voor andere doeleinden verwerken. Looqify betracht geheimhouding ter zake van alle persoonsgegevens die zij in verband met de Overeenkomst van Opdrachtgever ontvangt. Looqify stelt de persoonsgegevens niet aan derden (anders dan goedgekeurde sub-verwerkers) ter beschikking. Indien er wel sprake is van derden partijen en sub-verwerkers sluit Looqify BV hiervoor een Verwerkersovereenkomst met de betreffende verwerkers.

8.6 Looqify neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze

maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoeligheid en aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Looqify staat toe dat op voorafgaand verzoek van Opdrachtgever, Opdrachtgever een audit mag verrichten om te onderzoeken of Looqify haar verplichtingen als verwerker onder de Overeenkomst nakomt. Looqify zal procedures in stand houden en maatregelen treffen die er op gericht zijn om eventuele beveiligingsincidenten en datalekken redelijkerwijs te detecteren, daarop actie te ondernemen en te herstellen. Indien een incident plaatsvindt zal Looqify Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover informeren.

8.7 Opdrachtgever staat er voor in dat zijn verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de eisen uit de AVG en de Telecommunicatiewet en niet anderszins onrechtmatig is jegens derden (waaronder de klanten). Opdrachtgever vrijwaart Looqify volledig voor alle kosten en schade (waaronder mede begrepen schade als gevolg van claims van klanten of als gevolg van eventuele boetes of andere rechtsmaatregelen opgelegd door een toezichthoudende instantie (waaronder ACM of de Autoriteit Persoonsgegevens) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met zijn verwerking van de persoonsgegevens in de Dienst.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Looqify zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Looqify niet dat:

- de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;

- Opdrachtgever met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;

- derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

9.2 Looqify is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Looqify in welk geval Looqify uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

9.3 De totale aansprakelijkheid van Looqify bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.

9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Looqify te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Looqify wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

- redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Opdrachtgever, verminderd met de besparingen;

- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.5 Iedere aansprakelijkheid van Looqify voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

9.6 Looqify is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 3 (drie) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Opdrachtgever is ingesteld.

9.8  Looqify wordt algeheel en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens Looqify geldend kunnen maken.

Artikel 10 Opschorting

10.1 Looqify is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Looqify het vermoeden heeft dat Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of klanten geen of onvoldoende medewerking/ toestemming verlenen voor het maken en/of publiceren van de gemaakte visuele content of gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Looqify toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.

10.2 Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Looqify de opschorting opheffen. Looqify is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 Duur van de Overeenkomst

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk een (1) maand voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd. De vooraf ingekochte “shoots” komen aan het einde van de contractperiode te vervallen, waarna de overeenkomst wordt verlengd met de periode van één (1) jaar.

11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:

- surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;

- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Looqify gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Opdrachtgever: a. niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4; b. op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Looqify geleverde Diensten. Bedragen die Looqify voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

11.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Opdrachtgever al hetgeen Looqify in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld en staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst, met uitzondering van de Visuele Content zie Artikel 7.1. 11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Looqify, medewerkers van Looqify of van ondernemingen waarop Looqify ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken

12.2 Looqify is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Looqify BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70814112.


Press enter to search

suggestions :

Pages Search Results

ice cream on pages

via john smith

T
ice cream related topics

via pages

ice cream music

via pagesmix

ice cream on facebook

via facebook

Tweats on ice cream

via twitter

Circles on ice cream

via google plus