Looqify
Looqify

Gebruikersvoorwaarden en privacybeleid

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van de Looqify dienst van Looqify BV, gevestigd aan de Ericssonstraat 2, (5121 ML) Rijen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70814112

Door je visuele content te uploaden en op de ‘verzend’ button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:

Bedrijf: de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen;

Gebruiker /Je: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met Looqify BV een overeenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Visuele content;

Dienst: de overeengekomen dienst van Looqify BV bestaande uit de mogelijkheid tot het uploaden en publiceren van Visuele content;

Visuele content: de door Gebruiker geuploade digitale beelden (foto’s, video en afgeleide varianten) van producten, diensten van een bedrijfPersoonsgegevens: naw gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Website: de website www.looqify.com

Artikel 2 Plaatsen van Visuele content en levering van de Dienst

2.1 Looqify BV biedt je de mogelijkheid om via de Dienst Visuele content achter te laten.

2.2 Je Visuele content kan worden gepubliceerd op de Website of in andere media (online en offline) van het Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van partners van Looqify BV welke op de Website bekend worden gemaakt. Deze partners kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

2.3 De Visuele content wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien dit Bedrijf daarvoor met Looqify BV een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Visuele contents te publiceren op zijn website of te gebruiken in zijn online en offline media.

2.4 Het Bedrijf is niet verplicht om de Visuele content daadwerkelijk te gebruiken voor publicatie.

2.5 Door Visuele content te uploaden verleen je Looqify BV, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Visuele content in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken en dat je afstand doet van het auteursrecht van de geuploade visuele content. Ook doe je afstand van je persoonlijkheidsrechten wat betekent dat je geen verzet biedt tegen het weglaten van naamsvermelding of tegen het aanbrengen van wijzigingen in de door jou geuploade visuele content. Ook doe je afstand van je portretrecht.

Artikel 3 Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst

3.1 Je bent aansprakelijk voor de inhoud van de Visuele content en garandeert dat:

a) de inhoud daarvan niet vals, nep, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;

b) je met de Visuele content anderen (waaronder het Bedrijf) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende visuele content;

c) de Visuele content geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat.; Wanneer de Visuele content wel persoonsgegevens bevat van jezelf (denk bijvoorbeeld aan foto’s van jouw als persoon herkenbaar) dan betreft dit een eigen keuze waar jijzelf ook toestemming voor geeft. Wanneer de Visuele content andere herkenbare personen bevat dien je hiervoor altijd toestemming hebben gevraagd bij deze personen om deze visuele content te mogen verspreiden.

d) je de belangen en de goede naam van Looqify BV en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 Via de Dienst verwerkt Looqify BV persoonsgegevens van Gebruikers. Looqify BV is “verantwoordelijke” in de zin van de AVG en draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan verplichtingen opgenomen in de AVG.

4.2 Het Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze persoonsgegevens door Looqify BV.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van Looqify BV, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij Looqify BV of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.

5.2 Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.

5.3 Je staat er voor in dat jouw Visuele content of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan Looqify BV ter beschikking te stellen.

Artikel 6 Uitsluiting garanties en aansprakelijkheid Looqify BV

6.1 Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Visuele content. Looqify BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.

6.2 Looqify BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van Looqify BV kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Looqify BV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Looqify BV wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Looqify BV is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Visuele content.

7.2 Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van Looqify BV. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken.

Door Visuele content te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:Looqify B.V.Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen Kamer van Koophandel nummer: 70814112

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@looqify.com.

2. Welke gegevens verwerkt Looqify BV en voor welk doel

2.1 Looqify BV verwerkt alleen de persoonsgegevens die zijn ontvangen vanuit een bedrijf, zodat er contact opgenomen kan worden om een foto afspraak in te plannen of een verzoek naar jou per e-mail te sturen om zelf foto’s te maken. In dit geval is Looqify ‘verwerker’. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens: NAW, e-mailadres en telefoonnummer. Na het leggen van het contact worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd uit ons systeem. Je persoonsgegevens worden nooit langer dan 3 maanden bewaard.

2.2 Wij vragen alleen Visuele content te uploaden zonder persoonsgegevens. Indien je Visuele content upload met persoonsgegevens (denk aan jezelf herkenbaar op een foto of andere herkenbare personen), dan geef je hiervoor zelf toestemming of heb je toestemming van anderen hiervoor gekregen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij jezelf.

2.3 Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken we je naam en e-mailadres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrief met nieuws over gelijksoortige producten en diensten of tips van Looqify BV. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming.

2.4 Looqify BV kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de Visuele content linkt aan jouw persoonsgegevens en dit zodanig op internet publiceert bij de Visuele content. In dit geval is het Bedrijf verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Wanneer dit zonder jouw toestemming is gebeurd, dien je contact op te nemen met het desbetreffende Bedrijf. Waar mogelijk kunnen wij je hierin ondersteunen.

2.5 Via de Website verwerkt Looqify BV IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal gebruik van de dienst te waarborgen.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via onze klantenservice (info@looqify.com) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op je verzoek zullen wij eventuele wijzigingen ook doorgeven aan het Bedrijf die je Visuele content heeft gepubliceerd. We zullen je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het vervolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@looqify.com). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

4.3 Eventuele wijzigingen, verwijderingen of andere beperkingen in het gebruik van je persoonsgegevens zullen worden verwerkt in je Visuele content en worden doorgegeven aan het Bedrijf die je Visuele content heeft gepubliceerd.

4.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (info@looqify.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@looqify.com).

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Looqify BV kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is, kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.


Press enter to search

suggestions :

Pages Search Results

ice cream on pages

via john smith

T
ice cream related topics

via pages

ice cream music

via pagesmix

ice cream on facebook

via facebook

Tweats on ice cream

via twitter

Circles on ice cream

via google plus